تعرفه قیمت

محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
پوستر
یک رو 35 * 50 1000 1 0
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
پاکت ملخی
یک رو 11 * 22 1000 1 4,500,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
سلفون براق
یک رو 35 * 50 1000 2 0
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
برچسب بدون روکش
یک رو 4.8 * 8.2 1000 7 770,000
برچسب باروکش
یک رو 4.8 * 8.2 1000 7 850,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
فاکتور A5
یک رو 15 * 21.7 1000 1 3,500,000
Top