روش های پرداخت

روش های واریز از طریق:

شماره کارت بانک ملت 6104337916302514 به نام محمد خائفی

شماره شبا 870120000000000816366729 بانک ملت به نام محمد خائفی

خرید از وب سایت و پرداخت از درگاه اینترنتی

و روش های معمول دیگر ...

Top